Sanktioner

Sanktioner udspringer altid af en dialog mellem medarbejderen og eleven og ved større tilsidesættelse af reglerne inddrages forældrene.

Samtale mellem medarbejder og elev

Tilsidesætter en elev sin pligt til god orden og opførsel tager medarbejderen en samtale med eleven, som får en irettesættelse og advarsel om sanktioner. Har eleven allerede fået irettesættelse og advarsel udmøntes der sanktioner.

Samtale mellem forældre, medarbejder og elev

Viser samtaler, irettesættelser, advarsler og evt. sanktioner sig virkningsløse, kontaktes hjemmet for i samarbejde mellem medarbejdere og forældre at forsøge at få stoppet den uhensigtsmæssige adfærd. I denne forbindelse kan der blive tale om nye sanktioner.

Dialog mellem forældre medarbejder, elev og skoleledelsen

Ved gentagelser indkaldes forældre til samtale med skolens ledelse, for derved at få stoppet den uhensigtsmæssige adfærd. Her kan der gives nye sanktioner og ved særlige grovere forseelser, kan en elev hjemsendes fra undervisningen i op til en uge. Det kan i særlige tilfælde endvidere blive tale om underretninger til kommunen og anmeldelse til SSP(Skole, social, politiet) eller til politiet alene

Mulige sanktioner

Der kan gives sanktioner, om hvor eleven skal opholde sig dvs. bestemte steder/områder på bestemte tidspunkter, det kan f.eks. være inddragelse af pauser, eftersidninger til at lave lektier efter skoletid, eller eleven kan miste retten til at forlade skolen. Endvidere kan man ved misbrug af mobiltelefon eller tablet m.m. inddrage disse.

Lovgrundlag for sanktionerne

Folkeskoleloven

Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 697 af 23/06/2014 om fremme af god orden i folkeskolen